“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” Aristoteles

 Algemene voorwaarden 'Learning by doing’

 

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 5. 'In company'-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 6. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'Learning by doing', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

 1. Inschrijving voor de door 'Learning by doing' te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 2. 'Learning by doing' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-cursus

 1. Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 'Learning by doing'.
 2.  De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘learning by doing' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 

Artikel 5. Prijzen van open cursus

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website 'Learning by doing' 
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-cursus

 1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'Learning by doing' een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door 'Learning by doing' aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'Learning by doing' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door 'Learning by doing' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

 

Artikel 8. Verplaatsing data 'incompany'-cursus door de opdrachtgever

 1. Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

 

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend schriftelijk mogelijk, dat kan per e-mail of per brief, uiterlijk 2 maanden voor de geplande eerste cursusdag kosteloos, daarna zijn er kosten aan verbonden.
  • Bij annulering twee tot één maand voor de start van de training: 25% van de prijs.
  • Eén maand tot twee weken voor de start van de training: 50% van de prijs.
  • Twee weken voor de start van de training tot de aanvang van de training: 100% van de prijs.

 

Artikel 10. Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij 'Learning by doing'. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

 

Artikel 11. Annulering door 'Learning by doing'

 1. 'Learning by doing' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'Learning by doing' zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld binnen 14 dagen restitueren. Indien mogelijk biedt 'Learning by doing' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Learning by doing' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'Learning by doing' of de annulering van de cursusovereenkomst door 'Learning by doing', tenzij aan 'Learning by doing' opzet of grove schuld kan worden verweten. 
 2. Indien 'Learning by doing' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 'Learning by doing' voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Learning by doing' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

 1. 'Learning by doing' is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Learning by doing' en overeenkomsten tussen 'Learning by doing' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.