top of page
Image by Lee 琴

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens over opdrachtgevers en cliënten die Learning by Doing nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Learning by Doing is ervan op de hoogte dat deze gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) . 

Doel : Learning by Doing staat garant voor geheimhouding van alle informatie die zij heeft gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Ze gebruikt deze informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze is verstrekt.  

Bewaartermijn :  Bij beëindiging van een overeenkomst met een opdrachtgever of cliënt bewaart Learning by Doing  alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens gedurende vier kalenderjaren. Daarna vernietigt Learning by Doing deze gegevens. De gegevens worden op papier en/of digitaal bewaard. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden gedurende de daarvoor geldende termijn van 10 jaar bewaard.  

Verstrekking aan derden : Learning by Doing behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij voor de uitvoering van een overeenkomst verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende persoon aan derden verstrekt. Dit gebeurt alleen als hierover afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst of indien Learning by Doing hiertoe wettelijk verplicht is.  

Geheimhoudingsplicht : Learning by Doing zorgt voor naleving van de geheimhoudingsplicht.  Learning by Doing informeert alle bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrokken personen over deze privacyverklaring en de behandeling van de gegevens.

bottom of page